Vĩnh Phúc: Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động công vụ

spot_img

(Tiếp theo và hết) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh xây dựng kế hoạch PCTN, TC năm 2024 và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch PCTN, TC năm 2024 đảm bảo đầy đủ nội dung quản lý Nhà nước về PCTN, TC theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền được giao. Triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý tham nhũng theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh về triển khai, thi hành Luật PCTN năm 2018; Quyết định số 1974/QĐ-UBND, ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021- 2024. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại phần II, III kế hoạch này.

1.2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm, tự kiểm tra nội bộ việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC và các chuyên đề nhiệm vụ PCTN, TC, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những địa bàn phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, được dư luận xã hội quan tâm; xử nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và tập thể, cá nhân liên quan đối với các vi phạm, khuyết điểm (nếu có).

1.3. Các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân nghiêm túc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 8, phần II Kế hoạch này; tăng cường, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể

2.1. Thanh tra tỉnh:

– Chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch công tác chuyên đề về PCTN, TC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ.

– Chủ động tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về PCTN theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018 và các chuyên đề nhiệm vụ PCTN, TC được cấp trên chỉ đạo triển khai trong năm 2024; thực hiện nghiêm túc, chất lượng công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả PCTN, TC theo quy định.

– Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023, quyết định thành lập tổ công tác đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023 theo Bộ Chỉ số đánh giá của Thanh tra Chính phủ; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đánh giá PCTN trên địa bàn tỉnh đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

– Xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Văn bản số 2767/TTCP-C.IV ngày 14/11/2023 của Thanh tra Chính phủ về định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

– Chỉ đạo thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc về PCTN, TC từ 10 đến 20% số đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền.

– Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 1974 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021- 2024.

2.2. Sở Tài chính

– Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý tài chính, ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế theo đúng quy định pháp luật.

– Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức triển khai thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, trong đó tập trung vào nội dung thanh tra chấp hành Luật Ngân sách Nhà nước. Tiến hành thanh tra, kiểm tra từ 10 đến 20% số các đơn vị trực thuộc về trách nhiệm thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông:

– Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành của tỉnh để triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh về xây dựng Chính phủ điện tử; số hóa quản lý hành chính, số hóa dữ liệu dân cư… nhằm hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý hành chính Nhà nước và cải cách hành chính của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

– Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn về hoạt động của cổng thông tin, giao tiếp điện tử để phát huy tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC, lãng phí trên cổng thông tin, giao tiếp điện tử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2.4. Sở Nội vụ:

– Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra trách nhiệm công vụ năm 2024, thành lập đoàn kiểm tra trách nhiệm công vụ của tỉnh để tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động công vụ trên địa bàn. Hướng dẫn, chỉ đạo giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra trách nhiệm công vụ từ 10 đến 20% các cơ quan, đơn vị trực thuộc và tổ chức kiểm tra đột xuất để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, vi phạm, góp phần PCTN, TC.

– Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.5. Sở Tư pháp:

– Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2024 theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh trong đó có nội dung tuyên truyền, phổ biến về PCTN, TC; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường, đẩy mạnh việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh.

– Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN, TC; theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN, TC và tổng hợp kết quả rà soát, kiến nghị của các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND các huyện, thành phố (nêu tại mục 4, Phần II Kế hoạch này) theo quy định.

2.6. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các trường cao đẳng, trung tâm chính trị huyện, thành phố trên địa bàn: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg , ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; hàng năm thực hiện việc rà soát, kịp thời cập nhật, bổ sung, điều chỉnh chương trình giáo dục, đào tạo nhằm đảm bảo nội dung giảng dạy phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC.

2.7. Công an tỉnh: Tiếp tục chủ động tăng cường phối hợp, hướng dẫn các cấp, ngành của tỉnh về triển khai, thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ- TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 làm cơ sở ứng dụng cho thực hiện số hóa trong quản lý hành chính Nhà nước, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính Nhà nước, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

3. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Tăng cường thực hiện hoạt động giám sát về trách nhiệm thực hiện công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập cấp tỉnh thực hiện giám sát công tác xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt gửi UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành liên quan theo quy định.

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP, ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN và Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan