Tuyên Quang: Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

spot_img

(Tiếp theo và hết)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm

1.1. Căn cứ tình hình thực tiễn và kế hoạch của UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của ngành, địa phương, đơn vị mình; thời gian hoàn thành trước ngày 20/02/2024 (gửi Thanh tra tỉnh theo dõi, tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh).

Kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp; phân công cụ thể trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cơ quan chức năng có liên quan; bố trí các nguồn lực phù hợp để bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

1.2. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất gửi báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, đồng gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

3. Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra công vụ, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của các đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền, tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

4. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thu, chi ngân sách; quản lý vốn và tài sản Nhà nước; thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

6. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm:

6.1. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có liên quan công khai kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch, báo cáo, văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định.

6.2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; UBND huyện, thành phố trong việc thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tham mưu UBND tỉnh thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh.

7. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:

7.1. Đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của các ngành, địa phương, đơn vị; định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm, giúp UBND tỉnh tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh để báo cáo Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và các cơ quan có liên quan theo quy định.

7.2. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc hiện kế hoạch này tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Đề xuất xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc lĩnh vực phụ trách (nếu có).

8. Công an tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc,vụ án tham nhũng; tập trung điều tra làm rõ và phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; định kỳ 6 tháng, cuối năm hoặc đột xuất, báo cáo tình hình phát hiện, khởi tố, điều tra đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh (nếu có).

9. Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xử lý tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tích cực xác minh, đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật; kiên quyết cưỡng chế thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng theo quy định.

 

 

 

 

 

 

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan