Tuyên Quang: Tập trung xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực

spot_img

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

1.2. Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) trong chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

1.3. Nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tài sản tham nhũng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình của địa phương, đơn vị. Theo đó, phải xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể của từng nhiệm vụ. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với phương châm phòng ngừa là chính, tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, kịp thời xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị. Việc xử lý phải lấy giáo dục, răn đe, phòng ngừa làm chính, phải tiến hành đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về việc ban hành Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

1.2. Nâng cao trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, tính tiên phong, gương mẫu, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân

a) Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thường xuyên nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nào thực hiện tự kiểm tra, giám sát không phát hiện tham nhũng, tiêu cực nhưng sau đó các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra phát hiện có tham nhũng, tiêu cực, thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó chịu trách nhiệm theo quy định.

b) Tập trung xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; chú trọng tuyên truyền về liêm chính nói chung, liêm chính trong hoạt động công vụ nói riêng, nhận diện tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhận diện đấu tranh với các biểu hiện của suy thoái; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức.

1.3. Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động kiểm tra, rà soát và theo dõi thi hành văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập, “lỗ hổng”, “điểm nghẽn” trong cơ chế, chính sách theo thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những cơ chế, chính sách, quy định không còn phù hợp, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm nhằm ngăn ngừa phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: Quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, đầu tư, xây dựng cơ bản, thuế, bảo hiểm, công tác tổ chức cán bộ, xử lý cán bộ vi phạm… rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương trong việc quy định các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, kịp thời phát hiện những bất cập để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân tự ý đặt ra các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trái quy định pháp luật; chỉ đạo rà soát thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra kinh tế – xã hội, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

1.4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi “tham nhũng vặt”, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện công vụ

a) Thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết, đơn giản hoá, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính theo quy trình “5 bước trên môi trường điện tử”; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định.

b) Xây dựng kế hoạch, thực hiện việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; mở rộng dân chủ trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

c) Tăng cường kiểm soát hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm: Cấp trên kiểm soát cấp dưới, tập thể kiểm soát cá nhân, kiểm soát chéo trong nội bộ đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách chịu trách nhiệm chủ động thường xuyên nhận diện nguy cơ xảy ra “tham nhũng vặt” nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện công vụ ở từng lĩnh vực, ở từng vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, hiệu quả.

d) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra: Việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật; các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực; việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị, trong đó, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi “tham nhũng vặt” nhằm răn đe, ngăn ngừa vi phạm.

Công tác thanh tra, kiểm tra cần chú trọng việc phát hiện và kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý; quan tâm giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị, những thông tin phản ánh về tham nhũng, tố cáo tham nhũng (nếu có).

đ) Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; có kết quả chấm điểm theo bộ chỉ số đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ thuộc trách nhiệm ngành, lĩnh vực phụ trách đạt thấp, làm ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng của tỉnh thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

1.5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đấu tranh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng

a) Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, hành vi lợi dụng chủ trương, chính sách để tham nhũng, tiêu cực. Chủ động phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (nếu có).

b) Tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ, đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang theo dõi, chỉ đạo (nếu có).

1.6. Tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp trong giám sát, phản biện xã hội. Phát huy vai trò của báo chí, tăng cường phối hợp, chủ động công khai, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng thông tin về gương người tốt, việc tốt, đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, hành vi tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người làm báo dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Định kỳ, tổng hợp dư luận của Nhân dân phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý.

1.7. Các cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, học viên.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phụ lục gửi kèm kế hoạch này.

(Còn nữa)

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan