Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

spot_img

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN năm 2018; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng TTCP về công tác PCTN, tiêu cực. Nâng cao ý thức, vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc TTCP. 

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN, tiêu cực; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, tiêu cực theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ về PCTN, tiêu cực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP và Tổng TTCP theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực. Tăng cường phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định pháp luật; kịp thời ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi tham nhũng. 

Theo yêu cầu của TTCP, việc thực hiện các nhiệm vụ công tác PCTN, tiêu cực phải theo đúng chức năng, thẩm quyền, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khẩn trương, nghiêm túc, chủ động, khả thi, đồng thời bám sát các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực.

Kế hoạch PCTN, tiêu cực năm 2024 của TTCP gồm các nội dung, cụ thể:

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực. Ở nội dung này, Tổng TTCP yêu cầu thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP căn cứ vào các kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao để chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu.

Về xây dựng, hoàn thiện thể chế; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, tiêu cực, TTCP yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về PCTN, tiêu cực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao của TTCP như: Các văn bản hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ thanh tra; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP… 

Tăng cường, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, tiêu cực, gắn với pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, của Ban Cán sự Đảng TTCP.

Đối với việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, TTCP yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung: Thực hiện quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức, hoạt động của TTCP và các cục, vụ, đơn vị; thực hiện kế hoạch về chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, tiêu cực. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo; khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định; thực hiện các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. 

Thực hiện quy tắc ứng xử; tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức TTCP. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về tặng quà, nhận quà tặng, báo cáo, nộp lại quà tặng; kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật PCTN, tiêu cực. 

Về kiểm soát tài sản, thu nhập, thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập, chế độ báo cáo theo quy định của Luật PCTN và quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra.

Đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, tiêu cực, Tổng TTCP yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các hoạt động (tổ chức cán bộ; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, tiêu cực…); kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan TTCP. 

Tăng cường công tác tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng; bảo vệ người tố cáo theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị; giải quyết đơn thư tố cáo tham nhũng nội bộ theo quy định. 

Thực hiện nghiêm Quy định 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ ngày 22/7/2022 của Ban Cán sự Đảng TTCP về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra; Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ ngày 6/6/2023 của Ban Cán sự Đảng TTCP về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; Nghị quyết số 122-NQ/BCSĐ ngày 1/3/2024 của Ban Cán sự Đảng TTCP về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác thanh tra và xử lý trách nhiệm các vi phạm trong hoạt động thanh tra của TTCP; Nghị quyết số 38-NQ/ĐU.23 ngày 29/9/2022 của Đảng uỷ TTCP về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra của TTCP; Quyết định số 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 của Tổng TTCP về quy chế tổ chức, hoạt động đoàn thanh tra của TTCP. 

Xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm người đứng đầu tại các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách; gắn công tác PCTN, tiêu cực với việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị; đề xuất các cơ quan có thẩm quyền có hình thức khen thưởng phù hợp đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN, tiêu cực năm 2023.

Để thực hiện kế hoạch PCTN, tiêu cực năm 2024, Tổng TTCP phân công các Phó Tổng TTCP lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của các cục, vụ được phân công, phụ trách. Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nêu tại kế hoạch này; tích cực, nêu cao vai trò trách nhiệm trong PCTN, tiêu cực; phối hợp với cấp ủy cùng cấp và các tổ chức đoàn thể phổ biến, quán triệt, đưa nội dung PCTN, tiêu cực vào các kỳ sinh hoạt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của TTCP chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện theo trách nhiệm được giao; định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm gửi báo cáo công tác PCTN, tiêu cực đến Cục IV và Vụ Kế hoạch – Tổng hợp để tổng hợp, báo cáo Tổng TTCP.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Cục IV để tổng hợp, báo cáo Tổng TTCP xem xét, quyết định.

 

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan