Lai Châu: Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách Nhà nước

spot_img

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM, CLP

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, tiết kiệm, CLP năm 2024 cần bám sát các nhóm giải pháp nêu tại Chương trình THTK, CLP của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, cần chú trọng vào các nhóm giải pháp sau đây:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP

– Căn cứ Chương trình về THTK, CLP của UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP năm 2024 theo định hướng, chủ trương của Đảng, quy định pháp luật về THTK, CLP đảm bảo hiệu quả.

– Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị.

2. Hoàn thiện pháp chế liên quan đến công tác THTK, CLP

Rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo thẩm quyền để đảm bảo đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực Nhà nước.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về THTK, CLP

– Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP với các hình thức đa dạng nhằm nâng cao, thống nhất nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THTK, CLP đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

– Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan thông tấn, báo chí để thực hiện tuyên truyền, vận động THTK, CLP đạt hiệu quả.

– Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTK, CLP; thực hiện các biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí.

4. Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực sau:

a) Quản lý ngân sách Nhà nước

– Tăng cường đổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, tăng cường đấu thầu, khoán kinh phí, khuyến khích phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, gắn với tăng cường trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước.

– Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, nhất là đối với các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí.

– Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

b) Về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

– Tổ chức thực hiện tốt các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

– Rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư ngay từ khâu đề xuất và quyết định chủ trương đầu tư, tránh việc đầu tư dàn trải, không hiệu quả hoặc hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thấp. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả đầu tư công.

– Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án dự kiến khởi công giai đoạn 2024-2025. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định. Công khai, minh bạch thông tin và tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ.

c) Về quản lý, sử dụng tài sản công

– Tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công và nâng cấp Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về tài sản công để từng bước cập nhật, quản lý thông tin của tất cả các tài sản công được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.

d) Về quản lý tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là đối với đất đai

– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin việc lập và giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đẩy nhanh chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu hoàn thiện, kết nối liên thông hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tập trung, thống nhất, trong đó có dữ liệu về quy hoạch quản lý cập nhật biến động đến từng thửa đất, công bố công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

– Công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng.

– Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; rà soát, đánh giá đúng thực trạng các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất; thực hiện có hiệu quả các giải pháp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, đẩy nhanh việc thực hiện dự án, đưa đất đai vào sử dụng có hiệu quả, phát huy nguồn lực đất đai.

đ) Về quản lý vốn, tài sản Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

– Nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công tác quản trị để nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp Nhà nước.

– Đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản Nhà nước.

e) Về tổ chức bộ máy, quản lý lao động, thời gian lao động

– Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ nâng cao trình độ và năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng, đảm bảo năng suất, hiệu quả công việc và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức trong khu vực Nhà nước.

– Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong tình hình mới.

– Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, trong đó tập trung kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, bảo đảm thủ tục hành chính mới ban hành phải đúng quy định, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, trọng tâm là thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, thuế… Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời, giải quyết đúng hạn.

5. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP. Thực hiện Kế hoạch thanh tra theo Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch kiểm tra cụ thể THTK, CLP trong đó chú trọng:

– Xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra một số nội dung lĩnh vực trọng điểm như đất đai, đầu tư công, xây dựng, tài chính công, thuế, tài nguyên, khoáng sản.

– Thủ trưởng các đơn vị xây dựng, chỉ đạo thực hiện kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra tại đơn vị mình và đơn vị cấp dưới trực thuộc.

– Đối với những vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, thủ trưởng đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý THTK, CLP. Quyết liệt trong xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra để thu hồi tối đa cho Nhà nước về tiền, tài sản vi phạm, chiếm đoạt, sử dụng sai quy định, lãng phí.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình THTK CLP năm 2024, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; giám đốc các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chỉ đạo xây dựng Chương trình THTK CLP năm 2024 chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày Chương trình về THTK, CLP năm 2024 được UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để tình trạng lãng phí xảy ra tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Trong Chương trình THTK, CLP của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm xác định rõ nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách, có giải pháp thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, thực hiện các nội dung:

– Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình; trách nhiệm trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và việc thực hiện Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý.

– Tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện chương trình này. Thực hiện công khai trong THTK, CLP đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí; nâng cao chất lượng và đổi mới cách thức đánh giá kết quả THTK, CLP đảm bảo so sánh một cách thực chất và minh bạch kết quả THTK, CLP giữa các cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả Chương trình này.

– Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện chương trình về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) cụ thể như sau:

+ Báo cáo 6 tháng hoàn thành trước ngày 10/5/2024.

+ Báo cáo năm hoàn thành trước ngày 15/10/2024.

3. Giao Sở Nội vụ

– Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Phong trào thi đua “Lai Châu đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; THTK, CLP” của các tổ chức, cá nhân và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

– Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề nghị UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân không nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về THTK, CLP. Báo cáo đề xuất việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 trong việc tổ chức thực hiện chương trình này.

4. Giao Sở Tài chính

– Theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình THTK, CLP.

– Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình THTK, CLP của của các cơ quan, đơn vị, địa phương khi có yêu cầu.

– Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề nghị UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về THTK, CLP.

– Tham mưu UBND tỉnh tổng hợp và đánh giá kết quả THTK, CLP thực hiện báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính theo quy định./.

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan