Lai Châu: Áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tiền, tài sản Nhà nước do vi phạm, tham nhũng gây ra

spot_img

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp PCTN, TC theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng; góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; từng bước đẩy lùi tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác PCTN, TC. Tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của CBCCVC trong công tác PCTN, TC; góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

Công tác PCTN, TC phải được triển khai thực hiện đồng bộ, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về PCTN, TC đến năm 2030, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; tránh hình thức, chiếu lệ; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Thủ trưởng các đơn vị phải xác định rõ nội dung, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, xác định rõ những nội dung công việc dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực để đề ra các biện pháp, giải pháp PCTN, TC cụ thể, hiệu quả và đúng pháp luật.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập; giám đốc các công ty, doanh nghiệp Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; xác định rõ nội dung, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình để xây dựng, ban hành kế hoạch công tác PCTN, TC năm 2024 và triển khai thực hiện theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gương mẫu chấp hành và trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN, TC; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực mới phát sinh để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PTCN, TC. Chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện công tác PCTN, TC của cơ quan, đơn vị, địa phương mình có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, chú trọng công tác phòng ngừa, công tác tự kiểm tra nội bộ, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

2. Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật; kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành văn bản phạm pháp luật về PCTN, TC

Tiếp tục xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế – xã hội và PTCN, tiêu cực trong khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Tổ chức cán bộ; quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công, quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, đấu giá; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tín dụng, ngân hàng; thuế, hải quan và các lĩnh vực khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, theo dõi việc thực hiện văn bản pháp luật nhằm phát hiện các nội dung có kẽ hở, là điều kiện, môi trường phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, TC

Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, TC gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể CBCCVC, người lao động trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn.

Nội dung tuyên truyền: Tiếp tục tập trung vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC.

Hình thức tuyên truyền: Chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, như: In ấn, phát hành tài liệu, tổ chức hội nghị, tuyên truyền trên báo, đài phát thanh, truyền hình, băng rôn, khẩu hiệu, trang thông tin điện tử, cuộc thi tìm hiểu… Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp, chú trọng nghiên cứu đổi mới cách thức tuyên truyền, phổ biến về PCTN,TC nhằm nâng cao hiệu quả. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác PCTN, TC cho người đứng đầu, cán bộ, công chức phụ trách, tham mưu về công tác PCTN, TC và những CBCCVC làm việc trong các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng để nắm vững, hiểu đúng, đầy đủ, toàn diện các quy định của pháp luật về PCTN, TC.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

4. Thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực

4.1. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10, Luật PTCN năm 2018 và các quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện công bố công khai địa chỉ, số điện thoại, đường dây nóng, địa chỉ email và trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc trong việc công khai thủ tục hành chính; quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách; đấu thầu mua sắm tài sản công, các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách xã hội, công tác cán bộ; cổ phần hóa doanh nghiệp, các khoản hỗ trợ, quyên góp của Nhân dân.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát, thực hiện công khai lĩnh vực quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu công khai minh bạch thuộc thẩm quyền và thực hiện công khai trên cổng/trang thông tin điện tử theo quy định.

4.2. Xây dựng và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành các văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo ngành, lĩnh vực quản lý.

Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí tại các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, đi đôi với việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ để bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước và kinh phí từ hoạt động sự nghiệp công, cung cấp dịch vụ hành chính công, kiên quyết yêu cầu bồi hoàn, thu hồi về cho Nhà nước những khoản chi lãng phí, vi phạm chế độ, định mức tiêu chuẩn quy định; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm.

4.3. Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của CBCCVC; kiểm soát xung đột lợi ích, việc tặng quà, nhận quà không đúng quy định

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ; niêm yết công khai các quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC theo quy định tại Điều 20 Luật PTCN năm 2018 và theo các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hằng năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch, công khai việc chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCCVC ở lĩnh vực, ngành, nghề định kỳ phải chuyển đổi theo đúng quy định của Luật PTCN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ- CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và theo các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thường xuyên thực hiện biện pháp kiểm soát, xử lý kịp thời các trường hợp xung đột lợi ích theo quy định tại Điều 23, Luật PTCN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 07/01/2019 của Chính phủ; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành của CBCCVC, nhất là những người thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc của tổ chức, doanh nghiệp và người dân nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo rà soát, nhận diện nguy cơ tham nhũng, tiêu cực đối với từng vị trí việc làm theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc các quy định không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến giải quyết công việc.

4.4. Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, phương thức thanh toán

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ CBCCVC trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân, doanh nghiệp. Rà soát, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của UBND tỉnh về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của tổ chức và công dân theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, chính quyền điện tử, chuyển đổi số tạo bước đột phá trong cải cách hành chính; hạn chế thanh toán dùng tiền mặt, thực hiện trả lương qua tài khoản đối với CBCCVC; thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 4475/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh.

4.5. Việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 theo định hướng của Thanh tra Chính phủ; ban hành kế hoạch xác minh và triển khai thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng quy định của Luật PTCN năm 2018. Làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc trong việc kê khai, công khai, đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc đơn vị mình quản lý theo quy định Luật PTCN năm 2018, Quy định số 56- QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

4.6. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, TC; xem xét, xử lý nghiêm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng do mình quản lý, phụ trách

Người đứng đầu các cấp, các ngành gương mẫu, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm trong công tác PCTN, TC nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành; thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc định kỳ kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong công tác PCTN, TC; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các quy định về công khai minh bạch, Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm khuyến khích, tạo thuận lợi cho CBCCVC, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia phát hiện tham nhũng, tiêu cực và giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN, TC.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên phải xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, giám sát, kiểm tra để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

5. PCTN, TC trong doanh nghiệp, tổ chức xã hội khu vực ngoài Nhà nước

Các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, ngân hàng khu vực ngoài Nhà nước, tổ chức xã hội có trách nhiệm thực hiện các biện pháp PTCN của doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

Xử lý nghiêm các hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN, TC trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước theo nội dung quy định tại Điều 94, Điều 95 Luật PTCN năm 2018 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

6. Công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý mà thường xuyên, trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng; thường xuyên đôn đốc đơn vị trực thuộc kiểm tra người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết tố cáo, xử lý tin tố giác, tin báo tội phạm và công tác kiểm tra, giám sát nội bộ theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường phối hợp, phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT- TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật khi phát hiện hành vi tham nhũng; đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật; áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tiền, tài sản của Nhà nước do vi phạm, tham nhũng gây ra; thực hiện nghiêm túc việc công khai kết quả xử lý nhằm phát huy tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

7. Thực hiện đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023

Thực hiện tự đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023 theo quy định của Luật PTCN năm 2018, Bộ Chỉ số tự đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh, đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

8. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội trong PCTN, tiêu cực

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và của người dân trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban Giám sát cộng đồng đối với công tác PCTN, TC; động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND- MTTQ-LĐLĐ-HPN-HND-HCCB-TĐTN ngày 15/12/2021 giữa UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2021-2026 trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; đối thoại, tổng hợp và giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri; hoạt động giám sát và phản biện xã hội; trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC trên hệ thống truyền hình, truyền thanh các cấp. Các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, TC cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

9. Tăng cường quản lý Nhà nước, phối hợp, trao đổi thông tin, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác PCTN, TC

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác PCTN, TC; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền; phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng có liên quan; trước hết là giữa các ngành trong Khối Nội chính; giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể, HĐND và đại biểu HĐND các cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN, TC; tham gia, giám sát tình hình thi hành pháp luật về PCTN, TC và xử lý những vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; người đứng đầu các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực năm 2024 của đơn vị mình, báo cáo gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 31/01/2024; định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

2. Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch PCTN, TC năm 2024 của các cơ quan, đơn vị; thanh tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch đánh giá công tác PCTN, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023 theo quy định của Luật PTCN và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai theo quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập hằng năm và bổ sung; thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định của pháp luật; định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PTCN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo yêu cầu.

4. Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện việc thực hiện quy tắc ứng xử, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCCVC theo quy định của Luật PTCN và các quy định của bộ, ngành Trung ương; định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị HĐND tỉnh ban hành các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên lĩnh vực quản lý tài chính và ngân sách Nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm góp phần thực hành tiết kiệm chống lãng phí, PCTN, TC; giúp UBND tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công khai ngân sách cấp tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định của Luật PTCN, Luật Ngân sách Nhà nước; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng và công khai về tài chính ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo thẩm quyền.

6. Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp, phổ biến, giáo dục, pháp luật tỉnh) thực hiện có hiệu quả việc quản lý Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng việc phổ biến các chính sách, pháp luật về PCTN, TC để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN, TC.

7. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông công khai kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch, báo cáo, văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác PCTN, TC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lai Châu chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện công khai minh bạch hoạt động trong đơn vị mình theo quy định; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 4475/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 – 2025, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

9. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình báo cáo, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tình hình phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử những vụ việc, vụ án tham nhũng, việc thi hành pháp luật về PCTN, TC và việc xử lý những vụ việc, người có hành vi tham nhũng, tiêu cực về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp, xây dựng báo cáo theo quy định.

 

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan