Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Sơn La (2)

spot_img

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc, trực thuộc tỉnh; UBND cấp huyện; các trường cao đẳng và các doanh nghiệp Nhà nước

– Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, người đứng đầu các đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác PCTN, TC năm 2024 để triển khai thực hiện tại đơn vị mình quản lý.

Kế hoạch PCTN, TC năm 2024 cần tập trung vào các nội dung: cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, công khai việc thu, chi tài chính, mua sắm tài sản công, xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, chi tiêu ở cơ quan, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích;việc thực hiện trách nhiệm giải trình của đơn vị; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN ở các đơn vị trực thuộc; việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch PCTN, TC của cơ quan, đơn vị đảm bảo sát với tình hình của địa phương, đơn vị, có tính khả thi, tránh hình thức; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra; nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác PNCT, TC nội dung báo cáo phải phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác kết quả thực hiện công tác PCTN, TC của đơn vị, địa phương; thực hiện nghiêm túc Quyết định 349-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: thực hiện tốt công tác phổ biến,tuyên truyền các quy định pháp luật về PCTN, TC; đưa tin rộng rãi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong PCTN, TC.

– Các đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương binh và Xã hội; Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Tây Bắc và các trường cao đẳng trên địa bàn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo; báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

– Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị: tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo các ngành thành viên của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC và các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thuộc cơ quan, đơn vị quản lý; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực quản lý.

– Sở Nội vụ tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính; việc thực hiện công khai minh bạch trong việc tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng thực hiện kiểm tra, thanh tra công vụ; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

– Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các nội dung thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc kiến nghị HĐND tỉnh ban hành văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành; nắm tình hình và tổng hợp báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; cân đối, bố trí đủ nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến PCTN,TC.

– Một số đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả công tác PCTN,TC đối với các đơn vị khu vực ngoài Nhà nước theo quy định tại các Điều 80, 82 Luật PTCN năm 2018 và các Điều 53, 54, 55 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) theo niên độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền gồm:

+ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sơn La: thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh (quỹ tín dụng).

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: thực hiện đối với các công ty đại chúng có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh.

+ Sở Nội vụ: Thực hiện đối với các tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện (các hội: Khuyến học, Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Chữ thập đỏ).

– Thanh tra tỉnh: Tham mưu với UBND tỉnh triển khai, thực hiện kịp thời các quy định của pháp luật về PCTN,TC trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập và thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu đối với một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN, TC; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, TC năm 2024 của UBND tỉnh và tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định.

2. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Tiếp tục triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, TC và đạo đức liêm chính trong doanh nghiệp đặc biệt là việc tuyên truyền việc thực hiện Bộ Quy tắc đạo đức của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhằm nâng cao chuẩn mực đạo đức kinh doanh của lãnh đạo và người lao động trong các đơn vị hội viên, tổ chức hội thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

3. Các công ty đại chúng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức tín dụng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; các hội (Khuyến học, Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Chữ thập đỏ)tiếp tục thực hiện việc áp dụng biện pháp PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước gồm: xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ trong đơn vị; thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch; tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích nhằm phòng, ngừa tham nhũng; quy định cụ thể về chế độ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo niên độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền (qua đơn vị phân công theo dõi).

4. Đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, tăng cường công tác thu hồi tài sản vi phạm phát hiện trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 52- KH/TU ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tăng cường công tác phối hợp và thông tin kết quả về công tác phát hiện xử lý tham nhũng với UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ chức, đoàn thể tăng cường giám sát việc thực hiện kế hoạch công tác PCTN, TC năm 2024 của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, phản ánh về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan