Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Sơn La (1)

spot_img

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương (gọi tắt là đơn vị) trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác PCTN, TC; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, TC theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp PCTN, TC; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN, TC.

– Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của các đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

– Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị trong công tác PCTN, TC gắn với tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về PCTN, TC; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

– Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tiếp tục lãnh đạo thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh. Công tác PCTN,TC của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó phải xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện.

– Xác định công tác PCTN, TC là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; xác định trách nhiệm của các đơn vị, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu,vì vậy phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí, hành động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về PCTN, TC.

– Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, TC gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, TC, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, đặc biệt ở những ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị có dư luận xã hội phản ánh TC, tham nhũng, phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; bảo đảm xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định; tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế qua công tác đánh giá PCTN cấp tỉnh hằng năm.

– Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN, TC để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và người lao động trên địa bàn nhận thức đúng và chấp hành thực hiện tốt các quy định về PCTN, TC; cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTN, TC phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt); xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có năng lực, chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chức năng về PCTN, TC.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TC NĂM 2024

1. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong công tác PCTN, TC

Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền quy định của pháp luật; các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, UBND tỉnh về PCTN, TC; kịp thời tuyên truyền công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện công tác PCTN, TC (chi tiết có danh mục các văn bản tuyên truyền, phổ biến kèm theo).

Chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền PCTN, TC đảm bảo theo Quy định số 769-QĐ/TU ngày 18/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát huy vai trò và trách nhiệm của cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh và truyền hình về công tác tuyên truyền. Tiếp tục xây dựng chuyên trang, chuyên mục về PCTN, TC tại địa phương.

2. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại đơn vị: thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; trách nhiệm giải trình của đơn vị.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất là người đứng đầu đơn vị trong công tác PCTN, TC. Người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN,TC; xác định công tác PCTN, TC là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên tại cơ quan, đơn vị mình; gương mẫu, quyết liệt, xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi, vụ việc tham nhũng; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, TC trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

4. Nâng cao năng lực và phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu về công tác PCTN, TC

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 2519/UBND-NC ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường việc kiểm tra nội bộ để chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, TC đặc biệt là việc phòng, chống, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” trong thực thi nhiệm vụ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Thực hiện tốt Hướng dẫn số 25/HD-BCĐTW ngày 01/08/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống TC.

Tiếp tục triển khai và thực hiện các chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, TC; Quy định số 429-QĐ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Nhân dân; tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý của các cấp ủy, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC, lãng phí, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: Quản lý ngân sách; quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản; cấp phép đầu tư, đầu tư xây dựng; tuyển dụng, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện các chế độ, chính sách … Qua thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, tổ chức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội.

6. Nâng cao năng lực hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác PCTN, TC; xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn; đẩy nhanh tiến độ chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường công tác thu hồi tài sản vi phạm do tham nhũng.

7. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện vai trò phản biện, giám sát nhằm nâng cao ý thức trong đấu tranh PCTN,TC; phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, TC của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị có dấu hiệu tham nhũng, TC; khuyến khích sự tham gia của Nhân dân đối với công tác PCTN, TC.

8. Thực hiện công tác PCTN, TC trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước

Tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, căn cứ vào quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật khác có liên quan, ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với người lao động, thành viên, hội viên của mình; xây dựng quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, TC.

Thực hiện thường xuyên công tác tự kiểm tra để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng, TC trong doanh nghiệp, tổ chức (nếu có); có trách nhiệm phản ánh, tố cáo, báo cáo khi phát hiện hành vi tham nhũng, TC trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước theo quy định; xác định rõ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, TC tại đơn vị.

Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động viên, khuyến khích thành viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; giám sát việc chấp hành pháp luật về PCTN của thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật.

(Còn nữa)

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan