Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Nam Định năm 2024 (2)

spot_img

(Tiếp theo và hết)

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM, CLP

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, tiết kiệm, CLP năm 2024 cần bám sát các nhóm giải pháp nêu tại Chương trình về THTK, CLP của tỉnh giai đoạn 2021 -2025. Trong đó, cần chú trọng vào các nhóm giải pháp sau đây:

1.   Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP

Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP năm 2024 theo định hướng, chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về THTK, CLP. Xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm trong từng lĩnh vực được giao phụ trách, trong đó cần phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, công chức, viên chức, gắn với công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đảm bảo việc thực hiện chương trình đạt hiệu quả.

2.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTK, CLP

a)    Đẩy mạnh thông tin, phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP với các hình thức đa dạng nhằm nâng cao, thống nhất nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THTK, CLP đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

b)    Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể, cơ quan thông tấn, báo chí để thực hiện tuyên truyền, vận động về THTK, CLP đạt hiệu quả.

c)   Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình tiêu biểu trong THTK, CLP theo quy định pháp luật về thi đua khen thưởng.

3.   Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực sau

a)   Về quản lý ngân sách Nhà nước

–   Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, tăng cường đấu thầu, đặt hàng, khoán kinh phí, khuyến khích phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, gắn với tăng cường trách nhiệm của các sở, ban ngành, các huyện, thành phố và các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn lực tài chính công.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, nhất là đối với các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí.

–   Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

b)   Về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

–    Tăng cường tổ chức thực hiện Luật Đầu tư công, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, kiên quyết cắt giảm các thủ tục không cần thiết, giao dự toán, giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

–   Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả đầu tư công.

–    Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Áp dụng các hình thức đấu thầu phù hợp với tính chất dự án, đúng quy định pháp luật, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thi công, lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp theo quy định.

–   Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ các dự án không giải ngân hoặc chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn, tránh tình trạng vốn đã phân bổ nhưng không giải ngân được gây lãng phí và khó khăn trong điều hành.

–   Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, giám sát tiến độ dự án đầu tư công.

–   Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư công, Ban Quản lý dự án.

c)   Về quản lý, sử dụng tài sản công

–   Tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công, thực hiện xây dựng Cơ sở Dữ liệu thành phần để kết nối vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia về tài sản công để từng bước cập nhật, quản lý thông tin của các loại tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

–   Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.

d)   Về quản lý tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là đối với đất đai

–   Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin việc lập và giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dự báo, cảnh báo điều tra, đánh giá, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai và hội nhập quốc tế. Đẩy nhanh chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu hoàn thiện, kết nối liên thông hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất, trong đó có dữ liệu về quy hoạch quản lý cập nhật biến động đến từng thửa đất, công bố công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

–   Công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng.

–   Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; rà soát, đánh giá đúng thực trạng các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bản tỉnh, đề xuất tổ chức chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, đẩy nhanh việc thực hiện dự án, đưa đất đai vào sử dụng có hiệu quả, phát huy nguồn lực đất đai.

đ) Về quản lý vốn, tài sản Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

–   Nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công tác quản trị, công nghệ, cơ cấu sản phẩm, ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước.

–   Đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo kế hoạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản Nhà nước.

e)   Về tổ chức bộ máy, quản lý lao động, thời gian lao động

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ, vị trí việc làm viên chức theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ làm căn cứ cho việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức và làm cơ sở để thực hiện cải cách tiền lương.

Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, trong đó: Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chí, bằng sản phẩm, kết quả cụ thể, đánh giá lượng hóa được để làm cơ sở quản lý, sử dụng thời gian làm việc hiệu quả; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá làm căn cứ trong bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng, đảm bảo năng suất, hiệu quả công việc và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức trong khu vực Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới, trong đó cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp.

–   Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, trong đó tập trung kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thủ tục hành chính mới ban hành phải đúng quy định, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, trọng tâm là thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, bảo hiểm, thuế, hải quan… Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời, giải quyết đúng hạn.

4.   Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP và pháp luật chuyên ngành. Thanh tra tỉnh; thanh tra các huyện, sở, ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra cụ thể liên quan đến THTK, CLP, trong đó:

a)   Xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực trọng điểm như đất đai, đầu tư công, xây dựng, tài chính công, tài nguyên, khoáng sản.

b)  Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị cấp dưới trực thuộc.

c)   Đối với những vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, thủ trưởng đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân để xảy ra lãng phí. Quyết liệt trong xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra để thu hồi tối đa cho Nhà nước tiền, tài sản bị vi phạm, chiếm đoạt, sử dụng sai quy định, lãng phí phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.   Căn cứ Chương trình về THTK, CLP của tỉnh năm 2024, giám đốc các sở; thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; giám đốc các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2024 của sở, ban, ngành, địa phương mình trước ngày 29/02/2024; chỉ đạo việc xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2024 của các cấp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Trong Chương trình THTK, CLP của cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm (xác định rõ số liệu kế hoạch của năm báo cáo 2024 dựa trên các chỉ tiêu tiết kiệm của địa phương, của ngành, lĩnh vực, của DNNN 100% vốn điều lệ theo Phụ lục số 02, 03 ban hành kèm theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính để gửi Sở Tài chính tổng hợp số liệu kế hoạch kì báo năm năm 2024 của toàn tỉnh Nam Định gửi Bộ Tài chính theo quy định) và yêu cầu CLP của cấp mình, ngành mình; xác định rõ nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong năm 2024 để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

2.   Các sở, ngành đơn vị cấp tỉnh, UBNDcác huyện, thành phố chỉ đạo quán triệt thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

a)   Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình; trách nhiệm trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí.

b)    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2024; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và việc thực hiện Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý.

c)   Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện chương trình này. Thực hiện công khai trong THTK, CLP đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí; nâng cao chất lượng và đổi mới cách thức đánh giá kết quả THTK, CLP đảm bảo so sánh một cách thực chất và minh bạch kết quả THTK, CLP giữa các cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả công tác này.

d)   Báo cáo, đánh giá đầy đủ các nội dung, số liệu theo 8 mục quy định tại Chương 2 của Luật THTK, CLP 2013. Trong đó cần đánh giá, so sánh, có số liệu cụ thể kết quả đạt được so với mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu tiết kiệm, CLP đã đề ra trong chương trình THTK, CLP năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nêu cụ thể tên tập thể, các nhân thực hiện tốt quy định về THTK, CLP. Báo cáo đánh giá, tự chấm điểm THTK, CLP trong chi thường xuyên theo quy định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính “Quy định tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên”. Trên cơ sở đó, xây dựng Báo cáo THTK, CLP 6 tháng, 10 tháng và cả năm (báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 20/6/2024, báo cáo 10 tháng trước ngày 20/10/2024, báo cáo năm trước ngày 31/01/2025) gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp 6 tháng đầu năm và cuối năm và Báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

3.   Giám đốc công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do tỉnh quản lý có trách nhiệm tổ chức xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2024 của đơn vị mình, đảm bảo phù hợp với Chương trình THTK, CLP năm 2024 của tỉnh và gửi về Sở Tài chính để theo dõi chung; trong đó, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm (có số liệu ước thực hiện các chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể) và yêu cầu CLP trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra trong năm 2024.

4.   Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố theo dõi, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) tình hình THTK, CLP trong các lĩnh vực quy định của Luật THTK, CLP, trong đó cụ thể một số chỉ tiêu THTK, CLP trong các lĩnh vực sau:

a)   Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các hội đoàn thể, các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí tổ chức triển khai luật và các văn bản về THTK, CLP đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh thông qua công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

b)   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đổi mới công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng chủ động cân đối các nguồn vốn từ đầu năm, các nguồn vốn được bổ sung trong năm đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; báo cáo tình hình THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Thực hiện rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên, bố trí vốn đầu tư tập trung, đảm bảo các công trình được đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Tăng cường, đôn đốc kiểm tra, giám sát tình hình giải ngân, thực hiện điều chuyển vốn giữa các dự án, công trình phù hợp với tiến độ và khả năng hoàn thành.

c)   Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh xây dựng, ban hành và quản lý giá vật liệu, nhân công, máy thi công trên địa bàn tỉnh đúng cơ chế, chính sách của Nhà nước; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cải tiến quy trình, thủ tục thẩm định, thẩm tra dự án để rút ngắn thời gian, đồng thời đảm bảo chất lượng thẩm định, thẩm tra dự án; chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp báo cáo tình hình THTK, CLP lĩnh vực đầu tư xây dựng phạm vi toàn tỉnh.

d)  Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; rà soát, đánh giá đúng thực trạng các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất, đề xuất tổ chức chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, đẩy nhanh việc thực hiện dự án, đưa đất đai vào sử dụng có hiệu quả, phát huy nguồn lực đất đai.

Đẩy nhanh chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu hoàn thiện, kết nối liên thông hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp báo cáo tình hình THTK, CLP trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi toàn tỉnh.

đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý, khai thác rừng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Qua đó báo cáo kết quả và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; xử lý nghiêm đối với những trường hợp sử dụng rừng không đúng mục đích, không hiệu quả; khai thác, sử dụng rừng trái quy định. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp báo cáo tình hình THTK, CLP trong quản lý, khai thác rừng trong phạm vi toàn tỉnh.

e)   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính phải được giải quyết kịp thời, hiệu quả, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc quản lý đội ngũ công chức, viên chức. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp báo cáo tình hình THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước trong phạm vi toàn tỉnh.

g)  Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Điện lực tỉnh Nam Định xây dựng chương trình nhằm thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện để thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh đảm bảo giảm mức tổn thất điện theo chỉ tiêu được giao. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp báo cáo tình hình THTK, CLP trong quản lý sử dụng điện năng và tình hình THTK, CLP trong đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trong phạm vi toàn tỉnh.

h)   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung về THTK, CLP bằng nhiều hình thức thích hợp, có hiệu quả.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp báo cáo tình hình THTK, CLP trong tổ chức lễ hội và các hoạt động văn hóa thông tin, thể thao và du lịch có sử dụng nguồn lực đóng góp của cộng đồng trong phạm vi toàn tỉnh.

i)    Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra lồng ghép việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và một số lĩnh vực khác. Phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP trong phạm vi toàn tỉnh.

k)   UBND các huyện, thành phố căn cứ chương trình chung, kịp thời xây dựng chương trình hành động cụ thể về THTK, CLP cụ thể cho đơn vị, địa phương mình. Bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt Chương trình THTK, CLP của UBND tỉnh, cần xác định một số nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý để tập trung chỉ đạo; quy định cụ thể thời hạn thực hiện và hoàn thành; phân công người chịu trách nhiệm từng khâu công việc.

l)    Sở Tài chính thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP của các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có kiểm tra, thanh tra việc triển khai thực hiện Chương trình của UBND tỉnh về THTK, CLP và việc xây dựng, ban hành Chương trình THTK, CLP của các sở, ban, ngành, địa phương theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt; phối hợp với đơn vị cấp tỉnh và địa phương giúp UBND tỉnh theo dõi tình hình triển khai thực hiện chương trình của UBND tỉnh về thực hiện Luật THTK, CLP, tổng hợp kết quả thực hiện để xây dựng báo cáo HĐND tỉnh, Bộ Tài chính.

m)   Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các hội, đoàn thể phối hợp thực hiện pháp luật về THTK, CLP theo quy định.

Biển Đảo Việt Nam
Biển Đảo Việt Nam
Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng gắn liền với dân tộc Việt Nam. Những Người Con Việt Nam sẽ hết mình bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết liên quan